Měření vibrací

Hluk a vibrace spolu úzce souvisejí, respektive hluk je ve své podstatě způsoben vibracemi stavebních konstrukcí. Proto je důležité při návrhu budov do území se zdrojem vibrací, typicky blízko tubusů metra, železnice nebo významné komunikace, tyto vibrace měřit a kvantifikovat. Na základě zjištěných deskriptorů vibrací lze predikovat hlukové ukazatele v budově a v případě zvýšených požadavků na ticho navrhnout příslušná opatření. Ta typicky zahrnují pružné uložení budovy pomocí sylomerů nebo v náročných případech i za pomocí průžinových nebo pneumatických izolátorů.

Měření vibrací může být užitečné i během stavebních prací, např. vrtání pilot, demolic, nebo zemních pracích, aby se předešlo poškození okolních budov nebo stížnostem residentů v okolních dotčených budovách. 

S naší technikou jsme schopni provádět jak dlouhodobý monitoring pomocí geofonů, tak krátkodobé analýzy tříosých vibrací, např. od průjezdů metra. 

# měření vibrací od provozu metra, železniční a silniční dopravy, stavební činnosti

# měření vibrací od stacionárních strojů

# tříosé XYZ měření akcelerometry s citlivostí až 10V/g včetně spektrální analýzy

# dlouhodový monitoring pomocí tříosých geofonů, typicky pro stavební činnost, zemní práce, výkopy, vrtání pilotů, těžební činnost